>
Zdroje

Zdroje

Na této stránce naleznete zdroje informací o agroturistice. Součástí jsou plakát projektu FARMS´ CHARM, projektové výstupy a slovníček klíčových pojmů používaných ve vzdělávacích materiálech.

Plakát

Tento plakát poskytuje základní informace o projektu FARMS´ CHARM týkající se zúčastněných partnerů, projektových cílů a plánovaných výstupů projektu. Můžete si jej stáhnout a sdílet. Pro další informace neváhejte kontaktovat partnery.

Projektové výstupy

Vzdělávací pokyny pro mentory v agroturistice

Soubor 20 pokynů k agroturistice, které poskytují přehledné a klíčové informace o tom, jak toto odvětví lépe pochopit a jak se zakládáním agroturistických zařízení začít. Tyto pokyny umožňují nejen pokrýt potřeby školení ve vybraných tematických oblastech, ale také poskytnout konkrétní a cílené poradenské služby dalším farmářům a drobným podnikatelům na venkově.

Krátká vzdělávací videa

Tato krátká vzdělávací videa vám pomohou lépe porozumět tomu, jak do své činnosti začlenit agroturistické aktivity a jak efektivně oslovit zákazníky a plně tak využít potenciál svého majetku.

Slovníček pojmů

Agroturistické balíčky

Jsou speciální nabídky služeb od farem nebo venkovských hospodářství pro návštěvníky, kteří chtějí zažít život na farmě. Tyto balíčky zahrnují aktivity jako prohlídky farmy, sklizeň plodin, péči o zvířata a ubytování. Cílem je nabídnout autentický venkovský zážitek a podporovat vzájemné porozumění mezi venkovem a městem.

Agroturistika

Agroturistika představuje návštěvu aktivních farem nebo zemědělských podniků za účelem zkušenosti venkovného života. Tato forma turismu umožňuje lidem aktivně se zapojit do zemědělských činností, dozvědět se více o farmaření a pobýt přímo na farmě. Aktivity mohou zahrnovat sklizeň ovoce, péči o zvířata i účast na seminářích o zemědělských postupech. Agroturismus tak nabízí kombinaci vzdělání, zábavy a podpory místních komunit.

Autorská práva

Autorská práva jsou právní ochrana původního autorského díla. Tato práva poskytují autorům kontrolu nad používáním jejich děl a udělují jim určitá práva na rozmnožování, distribuci, veřejné předvádění a upravování svých děl. Vztahují se na různá díla a chrání tvůrce před neoprávněným užitím jejich tvorby jinými. Doba platnosti autorských práv může být omezena a liší se podle země a druhu díla. Autorská práva jsou klíčovým aspektem kulturního a intelektuálního vlastnictví.

Cílová skupina

Označuje konkrétní skupinu lidí nebo demografickou skupinu, kterou má produkt, služba nebo sdělení oslovit a ovlivnit. Je to skupina, u které je největší pravděpodobnost, že bude mít zájem o to, co je nabízeno, a marketingové úsilí je často přizpůsobeno tak, aby odpovídalo jejím preferencím, potřebám a charakteristikám. Pochopení cílové skupiny pomáhá při vytváření efektivnějších strategií a lépe přizpůsobeného obsahu.

CLLD / Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na konkrétní území (územní působnost místních akčních skupin), je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé regionální socioekonomické zájmy a v nichž nemají rozhodovací většinu žádné orgány veřejné správy vymezené podle vnitrostátních předpisů ani žádná ze zájmových skupin. Je realizován na základě strategií navržených jednotlivými místními skupinami (tzv. strategie CLLD) a koncipován s ohledem na subregionální potřeby a potenciál. Zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vzájemné propojování a spolupráci.

Diverzifikace zemědělského podniku/farmy

Existují: (1) zemědělská diverzifikace (např. prodej specifického sortimentu výrobků); (2) diferenciace výrobků (např. ekologická produkce nebo výrobky s chráněným označením původu); (3) nezemědělská diverzifikace (např. rekreační aktivity). Jedná se o kombinaci různorodého zemědělství s nezemědělskými aktivitami, které představují běžnou strategii pro posílení odolnosti malých evropských farmářských podniků. U takových podniků jsou produkty, které vyžadují zpracování, obvykle uváděny na trh pomocí integrovaných dodavatelských řetězců, a marketingové přístupy se liší u podniků s různými obory a více zaměřeními.

E-mailový marketing

Zahrnuje zasílání propagačního obsahu, aktualizací nebo newsletterů určitému publiku prostřednictvím e-mailu. Jeho cílem je zaujmout příjemce, budovat povědomí o značce, podporovat prodej a posilovat loajalitu zákazníků. Tento přístup se opírá o personalizovaná sdělení, atraktivní design, segmentaci publika a analýzu výkonnosti s cílem optimalizovat účinnost kampaně.

Farmář

„Farmářem“ je fyzická nebo právnická osoba nebo skupina fyzických nebo právnických osob bez ohledu na právní postavení přiznané této skupině a jejím členům vnitrostátním právem, jejíž zemědělský podnik se nachází v územní působnosti Smluv, jak je vymezena v článku 52 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a která vykonává zemědělskou činnost určenou členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 2.

Finanční prostředky EU

Finanční prostředky EU určené na spolufinancování programů zahrnutých do dohody o partnerství: Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond plus, Evropský námořní a rybářský fond a Fond pro spravedlivou transformaci.

Grafický design

Grafický design je profese, akademická disciplína a užité umění, jehož činnost spočívá v projekci vizuálních sdělení určených k předávání specifických sdělení sociálním skupinám s konkrétními cíli. Podle Amerického institutu grafického umění (AIGA®) je grafický design „umění a praxe plánování a promítání myšlenek a zážitků s vizuálním a textovým obsahem“. Zjednodušeně řečeno, grafičtí designéři vytvářejí vizuály, aby sdělovali určitá sdělení.

Holdingová společnost

Představuje všechny jednotky využívané k zemědělské činnosti a spravované farmářem, které se nacházejí na území téhož členského státu;

Influencer

Osoba s významnou online přítomností a důvěryhodností v určitém odvětví nebo oboru. Díky svým odborným znalostem, autoritě nebo příbuznosti může ovlivňovat nákupní rozhodnutí a chování svých příznivců nebo publika. Influenceři často spolupracují se značkami na propagaci produktů nebo služeb a využívají svého dosahu a zapojení k tomu, aby svým sledujícím podpořili zboží nebo ho zrecenzovali. Mohou působit na různých platformách, jako jsou sociální média, blogy nebo weby pro sdílení videí, a pěstovat si tak loajální a angažované publikum.

Intervence

Představuje podpůrný nástroj, který má soubor podmínek stanovených členským státem ve svém strategickém plánu společné zemědělské politiky (SZP). Tyto podmínky se odvíjejí od typu zásahu, který je specifikován v daném nařízení.

Multifunkčnost

Kromě své primární funkce, kterou je produkce potravin a obdělávání půdy, může farmařství také utvářet krajinu, chránit životní prostředí a území a zachovávat biologickou rozmanitost, udržitelně hospodařit se zdroji, přispívat k socioekonomickému přežití venkovských oblastí a zajišťovat potravinovou bezpečnost. Pokud zemědělství ke své primární úloze přidá jednu nebo více těchto funkcí, lze jej označit za multifunkční.“ (OECD – Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci – 2001). Podle definice Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise multifunkčnost sdružuje tzv. doplňkové role, které zemědělství plní ve společnosti vedle své role producenta potravin, četně poskytování veřejných statků, jako je zabezpečení potravin, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, životaschopnost venkova a udržování obecné rovnováhy ve společnosti mezi příjmy zemědělsců a příjmy lidí z jiných zaměstnání. Multifunkčnost zemědělství lze definovat jako schopnost primárního sektoru produkovat sekundární zboží a služby různého druhu společně a do jisté míry nevyhnutelně spojené s výrobou produktů určených pro lidskou a živočišnou spotřebu.

Newsletter

Newsletter je pravidelně distribuovaná publikace obsahující aktuality, novinky nebo informace týkající se určitého tématu, organizace nebo zájmu. Cílem newsletterů, které jsou obvykle doručovány e-mailem, je zaujmout a informovat odběratele o nedávném vývoji, událostech, propagačních akcích nebo relevantním obsahu odesílatele. Často obsahují články, oznámení, nadcházející události, propagační akce a někdy i exkluzivní nabídky nebo postřehy. Hlavním účelem newsletteru je udržovat komunikaci s cílovým publikem, podporovat vztahy a poskytovat cenné a aktuální informace, aby byli odběratelé informováni a zapojeni.

Nezemědělské aktivity

Nezemědělské aktivity vedou k přehodnocení tradičních zemědělských činností, které i nadále představují hlavní ekonomickou čínnost, zejména v nejvíce opomíjených oblastech, ačkoliv se již nevykonávají výhradně.

Online marketing

Jsou propagační strategie a techniky prováděné prostřednictvím digitálních kanálů jako je internet, sociální média, e-mail, webové stránky a vyhledávače. Zahrnuje různé metody jako je obsahový marketing, marketing na sociálních sítích, optimalizace pro vyhledávače (SEO), reklama placená za kliknutí (PPC), e-mailový marketing a spolupráce s influencery. Hlavním cílem online marketingu je zvýšit viditelnost značky, zaujmout cílové publikum, zvýšit návštěvnost webových stránek, generovat potenciální zákazníky a nakonec zvýšit prodej nebo konverze prostřednictvím digitálních platforem.

Optimalizace webu

Optimalizace webu je proces zlepšování výkonu, rychlosti a viditelnosti webových stránek s cílem zvýšit uživatelský komfort a zlepšit pozice ve vyhledávačích. K tomu slouží techniky jako je SEO, optimalizace obsahu a efektivní kódování, které zajišťují optimální funkčnost a rychlejší načítání ve webových prohlížečích a vyhledávačích.

Příjemce

V souvislosti s druhy intervencí pro rozvoj venkova se rozumí: a) veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity, fyzická osoba nebo skupina fyzických nebo právnických osob odpovědná za zahájení nebo zahájení i provádění operací; b) v souvislosti s finančními nástroji subjekt, který provádí holdingový fond, nebo pokud neexistuje struktura holdingového fondu, subjekt, který provádí specifický fond nebo spravuje finanční nástroj, řídicí orgán.

Program

Program je základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro danou tematickou oblast nebo území s popisem konkrétních cílů a priorit pro využití fondů EU v programovém období 2021-2027, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem jich má být dosaženo, a to ve vazbě na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi. Bývá nazýván také programovým dokumentem.

Projekt

Projekt je ucelený soubor činností spolufinancovaných z programu, který je zaměřen na dosažení jasně definovaných a měřitelných cílů. Projekt zahrnuje různorodé projektové aktivity, které přispívají ke splnění podmínek hodnocení a k dosažení cílů a účelu projektu. Je realizován ve stanoveném časovém rámci a s daným rozpočtem, přičemž se rozlišují uznatelné a neuznatelné náklady. Z hlediska typů operací se rozlišuje individuální projekt a zjednodušený projekt.

Propagace

Propagace znamená strategické aktivity zaměřené na zvýšení povědomí, zájmu a zapojení do produktu, služby nebo události. Zahrnuje různé marketingové techniky jako je reklama, vztahy s veřejností, slevy nebo speciální nabídky, jejichž cílem je přilákat a udržet zákazníky, zvýšit viditelnost a podpořit prodej nebo účast. Cílem je ovlivnit vnímání, vyvolat zájem a podpořit akci u vybrané cílové skupiny.

Propagační materiál

Jedná se o materiály jako jsou brožury, letáky, bannery a digitální obsah, které mají přilákat a informovat potenciální zákazníky a v konečném důsledku podpořit prodej a povědomí o značce.

Responzivní

Responzivní webdesign (RWD) označuje navrhování webových stránek tak, aby se přizpůsobily zařízení uživatele. Cílem je, aby si webové stránky zachovaly optimální použitelnost a vzhled bez ohledu na to, na jakém zařízení jsou zobrazeny. Responzivní webdesign spočívá ve vytváření webových stránek, které vypadají dobře na všech zařízeních, a automaticky se přizpůsobí různým velikostem obrazovky a zobrazovacím portům.

Sociální sítě

Sociální sítě představují online platformy jako Facebook, X, Instagram a LinkedIn a webové stránky, které uživatelům umožňují vytvářet a sdílet obsah, komunikovat a navazovat kontakty s ostatními. Tyto platformy umožňují lidem navazovat kontakty, vyměňovat si informace, sdílet názory a zapojovat se do různorodého obsahu, včetně textu, obrázků, videí a odkazů. Slouží jako centrum pro komunikaci, zábavu a šíření informací mezi jednotlivci, podniky a komunitami po celém světě. Platformy sociálních médií se liší a nabízejí různé vlastnosti a funkce, ale společně usnadňují interakce v reálném čase, podporují komunity a umožňují navazování osobních i profesních kontaktů.

Systém správce kanálů

Jedná se o nástroj používaný především v cestovním ruchu ke zefektivnění správy zásob napříč různými online rezervačními kanály. Centralizuje řízení, synchronizuje dostupnost a ceny a automatizuje aktualizace v reálném čase. Tento systém pomáhá podnikům efektivně distribuovat inventář pokojů a optimalizovat cenové strategie napříč různými online platformami.

Udržitelnost

Udržitelnost se vztahuje k uspokojování současných potřeb, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Zahrnuje péči o životní prostředí, ekonomickou životaschopnost a sociální odpovědnost. Zahrnuje moudré využívání zdrojů, snižování množství odpadu a zohledňování dlouhodobých dopadů s cílem zajistit vyváženou a zdravou budoucnost pro lidi i planetu.

Uživatelsky přívětivé rozhraní UX/UI

Uživatelsky přívětivé rozhraní (UX/UI) se zabývá navrhováním digitálních rozhraní tak, aby zdůrazňovala pozitivní uživatelskou zkušenost (UX) a byla intuitivní pro uživatele (UI). Cílem je vytvářet vizuálně atraktivní a snadno ovladatelné designy, které respektují potřeby, chování a preference uživatelů. Hlavním záměrem je zlepšit celkové užívání a spokojenost s digitálním produktem nebo službou.

Vizuální identita

Je pojem pro všechny vizuální grafické prvky a činnosti, které mají na první pohled odlišit danou organizaci či společnost od konkurence a ostatních institucí vůbec a jednoznačně ji identifikovat. Zahrnuje vizuální prvky, které reprezentují a odlišují určitý subjekt, například značku, organizaci nebo projekt. Zahrnuje logo, barevnou paletu, typografii, obrázky a styl designu, které společně vyjadřují osobnost, hodnoty a sdělení subjektu. Silná vizuální identita zajišťuje konzistenci napříč různými médii a pomáhá vytvořit rozpoznatelný a zapamatovatelný obraz v myslích cílové skupiny.

Zelená dohoda EU z farmy na vidličku

Evropská zelená dohoda je rámcový program EU, jehož cílem je přeměnit Evropskou unii na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje, která do roku 2050 zajistí nulové čisté emise skleníkových plynů a bude se zabývat environmentálními otázkami jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, úbytek ozonové vrstvy, znečištění vody, stres ve městech, produkce odpadu a další. Jednou z těchto strategií je strategie Farm to Fork, „z farmy na vidličku“/ „od farmáře ke spotřebiteli“, jejímž cílem je zajistit, aby potravinové systémy byly spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí, a to prostřednictvím nezbytného přepracování našich potravinových systémů: (1) výroba, (2) čištění a balení, (3) distribuce, (4) maloobchod a (5) spotřeba. Více informací naleznete zde.