Diverzifikace podnikatelských aktivit jako cesta k udržitelnému zemědělství na venkově

Hlavním cílem projektu FARMS´ CHARM je vytvořit vzdělávací materiály pro malé a střední farmáře o možných způsobech zahájení jejich agroturistických aktivit, které jim pomohou nejen diverzifikovat jejich příjmy, ale také propagovat jejich zemědělské produkty spotřebitelům napřímo. To vše za současného oživení venkovských oblastí a místních komunit a podpory udržitelného způsobu cestovního ruchu, který je v souladu s tendencemi zpomalení a delšího pobytu v jedné oblasti. Projekt plánuje shromáždit příklady v současnosti existujících zemědělských podniků, které již agroturistické postupy uplatňují, a vytvořit soubor různorodých nástrojů, které budou zemědělce v agroturistických způsobech vzdělávat.

Lokalita: Aldeia de Pontes (Portugalsko)

Název agroturistiky: The Royal Goat Farm
Lokalita: Paliometocho (Oblast Nikósie Kypr)
Jméno fotografa: The House of Photographers

O projektu FARMS´ CHARM

Agroturistika představuje jedinečnou příležitost, jak spojit aspekty cestovního ruchu a zemědělství a poskytnout tak řadu finančních, vzdělávacích a sociálních výhod turistům, zemědělcům a výrobcům i komunitám. Díky agroturistice získávají zemědělci a výrobci příležitost diverzifikovat své činnosti, vytvářet dodatečné příjmy a přímo prodávat své produkty spotřebitelům – turistům. Současně agroturistika posiluje cestovní ruch tím, že zvyšuje počet návštěvníků venkovských oblastí a prodlužuje délku jejich pobytu, což je v současné době jednou z hlavních priorit pro udržitelnější a ekologičtější cestovní ruch.

Vzdělávací pokyny pro mentory v agrituristice

Krátká vzdělávací videa

Inspirativní případové studie

Vzdělávací platforma a pilotní testování

Nejnovější aktuality

Název agroturistiky: Basařovi Farm
Lokalita: Prosečné (Village in Czech republic)
Jméno fotografa: ASZ archive

Název agroturistiky: Basařovi Farm
Lokalita: Prosečné (Village in Czech republic)
Jméno fotografa: ASZ archive

Previous slide
Next slide

FARMS´ CHARM
Projektové konsorcium

Název agroturistiky: Agroturismo Mari Cruz
Lokalita: Villanueva de Arce (Navarra, Španělsko)
Jméno fotografa: Aida Yáñez-Sedeño

Vyplňte formulář
a kontaktujte nás

About Farms’Charm

Agritourism presents a unique opportunity to combine aspects of tourism and agriculture industries to provide a number of financial, educational, and social benefits to tourists, farmers and producers, and communities. Thanks to agritourism, farmers and producers get an opportunity to diversify their activities, generate additional income and directly market their products to consumers-tourists. On the other hand, agritourism enhances the tourism industry by increasing the volume of visitors to rural areas and prolonging the length of their stay which is currently one of the top priorities of making the tourism industry more sustainable and eco-friendlier. On top of that, agritourism provides local communities with the potential to increase their local tax bases and new employment opportunities. Furthermore, agritourism provides educational opportunities to a broader public, attracts members of the public to visit agricultural operations, helps to preserve agricultural lands, and motivates farmers in implementing green and ecological activities. And finally and most importantly, agritourism and rural tourism present an eco-friendly way of travelling that decreases the carbon footprint of massive tourism, slows down tourism and supports green ways of travelling, being thus one of the possible solutions how to enjoy vacations sustainably.

Agritourism is considered the sustainable development trend of the future. It brings many unique values to travelers and contributes to the development of the agricultural economy of the rural areas. Understanding this type of tourism and its role to socio-economic is essential to properly develop the local agricultural potentials.

Since the current trends show that people-tourists-consumers are more aware of the ways how they travel and want to spend their free time, the main goal of the Farms’ Charm project is to educate small and medium-sized farmers in possible ways of starting their own agritourism activities and provide sufficient offers to the travelers. Not only does agritourism help farmers diversify their incomes, but also promote their farm products directly to consumers. All that while reviving the rural areas and local communities and promoting a sustainable way of tourism which is in line with the tendencies of slowing down and staying longer in one area.

The project plans to create diverse OERs and training material, collect examples of currently existing farms already implementing agritourism practices and upskill farmers as well as providers of education (trainers, advisors, mentors) in the area of agriculture and rural development in ways how to start and sustainably lead agritourism on own farmlands.

Association of Private Farming of the Czech Republic

Prague, Czech Republic

The Association of Private Farming of the Czech Republic (APF CR) is a voluntary professional organization of private farmers in the Czech Republic. All its activities are based on respect for old farming traditions and beliefs that family farms are the base of modern European agriculture and rural areas. The main focus of APF CR is the defense of the economic, social and professional interests of private farmers in the Czech Republic and abroad.

The long-term goals of the APF CR focus on the economic independence of rural areas and their development on the basis of multifunctional agriculture. The association supports family farming in the Czech Republic and the production of quality and ecologically friendly products.

Association for Rural Development

Spoleto, Italy

Since 2001, Associazione Sviluppo Rurale, Italian national membership organisation, has been working to improve the sustainable development of territories in Italy and abroad, particularly those with the greatest structural backwardness such as inland and rural areas. By implementing projects involving the main players in the area and by activating all possibilities (at European level with Erasmus+ projects, at national and regional level with LAGs and others) capable of promoting interventions that safeguard local natural and cultural resources, ASR implements strategies and implements partnerships capable of fostering the socio-economic growth of resident populations.

There are three main areas of intervention of the association: – slow, sustainable and responsible tourism, to safeguard the territory and increase its attractiveness, the hospitality policy, to encourage exogenous investments in rural areas and improving the competitiveness of rural micro and small enterprises

Cyprus Agrotourism Company

Nicosia, Cyprus

Cyprus Agrotourism Company is a private non-profitable company established by the Deputy Ministry of Tourism in Cyprus in 1996. Its members are owners of traditional houses and boutique hotels and other rural businesses or individuals or associations or cooperatives who offer tourists services/experiences in the villages of Cyprus. Today the company has more than 125 members in more than 60 villages offering quality services in the field of rural tourism.

Cyprus Agrotourism Company offers a variety of services to its members and partners in the private and public sector in regard with the promotion and the development of rural tourism/ agrotourism in Cyprus. Some of the aims of the Company are the preservation of the traditional character of the rural villages, the hospitality and the promotion of the traditional cuisine and agricultural products, the promotion of agrotourism in Cyprus and abroad. The company also organizes educational seminars, workshops, conferences and training programs of the staff/entrepreneurs/managers/owners of rural businesses and the local communities. Provides consultation to potential investors in the field of rural tourism and to the locals.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Vienna, Austria

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH was founded in 1990 as an independent Austrian organisation for providing continuous training, vocational qualification and career services. Its main activities comprise the development of innovative training programmes for young (+16) individuals and adults, many of them disadvantaged and with migration background, on continuous and vocational training, counselling & coaching and activation for job seekers and employees. The training schemes are client-oriented and based on both the specific needs of the labour market and the participants‘ individual situations, skills and competences, previous experience and life circumstances.

On Projects Advising SL

Andalucia, Spain

On Projects was born in 2014 as a project managing consulting enterprise. Its main focus is advising enterprises, associations, public bodies and other entities in managing, monitoring and disseminating public-funded projects. On Projects staff has a wide experience in managing projects in the framework of many European Programs (including 6th and 7th framework program, Horizon 2020, Life, Progress, Culture, Media and Creative Europe programs, Youth in action and of course LLP and ERASMUS+) with a special focus on adult education and VET in rural areas, Agriculture/Rural development, culture and cultural heritage, social integration domains.

O projektu FARMS´ CHARM

Agroturistika představuje jedinečnou příležitost, jak spojit aspekty cestovního ruchu a zemědělství a poskytnout tak řadu finančních, vzdělávacích a sociálních výhod turistům, zemědělcům a výrobcům i komunitám. Díky agroturistice získávají zemědělci a výrobci příležitost diverzifikovat své činnosti, vytvářet dodatečné příjmy a přímo prodávat své produkty spotřebitelům – turistům. Současně agroturistika posiluje cestovní ruch tím, že zvyšuje počet návštěvníků venkovských oblastí a prodlužuje délku jejich pobytu, což je v současné době jednou z hlavních priorit pro udržitelnější a ekologičtější cestovní ruch. Kromě toho agroturistika poskytuje místním komunitám potenciál pro zvýšení místní daňové základny a nové pracovní příležitosti a v neposlední řadě také poskytuje příležitosti vzdělávání širší veřejnosti, pomáhá chránit zemědělskou půdu a motivuje farmáře k provozu ekologických a environmentálních aktivit. Agroturistika a venkovská turistika navíc představují ekologický způsob cestování, který snižuje uhlíkovou stopu masové turistiky, zpomaluje cestovní ruch a podporuje ekologické způsoby cestování, a je tak jedním z možných řešení, jak si užít dovolenou udržitelným způsobem.

Agroturistika je považována za trend udržitelného rozvoje budoucnosti. Cestovatelům přináší mnoho jedinečných hodnot a přispívá k rozvoji zemědělské ekonomiky venkovských oblastí. Pochopení tohoto typu cestovního ruchu a jeho úlohy pro socio-ekonomiku je nezbytné pro správný rozvoj místního zemědělského potenciálu.

Vzhledem k tomu, že současné trendy ukazují, že lidé – turisté – spotřebitelé si více uvědomují, jakým způsobem cestují a chtějí trávit svůj volný čas, je hlavním cílem projektu FARMS´ CHARM vzdělávat malé a střední farmáře v možných způsobech zahájení vlastních agroturistických aktivit a poskytování dostatečné nabídky pro cestovatele. Agroturistika farmářům pomáhá nejen diverzifikovat jejich příjmy, ale také propagovat jejich zemědělské produkty přímo spotřebitelům. To vše za současného oživení venkovských oblastí a místních komunit a podpory udržitelného způsobu cestovního ruchu, který je v souladu s tendencemi zpomalení a delšího pobytu v jedné oblasti.

Projekt plánuje vypracovat různorodé vzdělávací nástroje a školicí materiály, shromáždit příklady stávajících farmářských podniků, které již agroturistiku provozují, a vzdělávat farmáře i poskytovatele vzdělávání (školitele, poradce, mentory) v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v tom, jak zahájit a udržitelně provozovat agroturistiku na vlastních zemědělských pozemcích.

Asociace soukromého zemědělství ČR

Praha, Česká republika

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti ASZ ČR je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů soukromých zemědělců v České republice i v zahraničí.

Dlouhodobé cíle ASZ ČR se zaměřují na ekonomickou nezávislost venkova a jeho rozvoj na základě multifunkčního zemědělství. Podporují rodinné farmaření v ČR a produkci kvalitních a ekologicky šetrně vyrobených potravin.

Associazione Sviluppo Rurale

Spoleto, Itálie

Italská národní členská organizace ASR od roku 2001 usiluje o zlepšení udržitelného rozvoje území v Itálii i v zahraničí, zejména těch nejzaostalejších jako jsou vnitrozemské a venkovské oblasti. Realizací projektů, do nichž jsou zapojeni hlavní aktéři v dané oblasti, a aktivizací všech možností (na evropské úrovni prostřednictvím projektů Erasmus+ a na národní a regionální úrovni prostřednictvím místních akčních skupin a dalších), které jsou schopny podpořit zásahy chránící místní přírodní a kulturní zdroje, ASR zavádí strategie a realizuje partnerství schopná podpořit socioekonomický růst místního obyvatelstva.

Asociace působí ve třech hlavních oblastech: pomalý, udržitelný a odpovědný cestovní ruch s cílem chránit území a zvýšit jeho atraktivitu, politika pohostinství, podpora exogenních investic ve venkovských oblastech a zlepšení konkurenceschopnosti venkovských mikro a malých podniků.

Cyprus Agrotourism Company

Nikósie, Kypr

Kyperská agroturistická společnost je soukromá nezisková společnost, kterou v roce 1996 založil náměstek ministerstva cestovního ruchu na Kypru. Jejími členy jsou majitelé tradičních domů a butikových hotelů a dalších venkovských podniků nebo jednotlivci či sdružení nebo družstva, kteří nabízejí turistům služby/zážitky na kyperských vesnicích. Dnes má společnost více než 125 členů ve více než 60 vesnicích, kteří nabízejí kvalitní služby v oblasti venkovské turistiky.

CAC nabízí svým členům a partnerům v soukromém i veřejném sektoru řadu služeb v oblasti propagace a rozvoje venkovské turistiky/agroturistiky na Kypru. Mezi cíle společnosti patří zachování tradičního charakteru venkovských obcí, pohostinnost a propagace tradiční kuchyně a zemědělských produktů, propagace agroturistiky na Kypru i v zahraničí. Společnost také pořádá vzdělávací semináře, workshopy, konference a školicí programy zaměstnanců/podnikatelů/manažerů/majitelů venkovských podniků a místních komunit. Poskytuje konzultace potenciálním investorům v oblasti venkovské turistiky a místním obyvatelům.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Vídeň, Rakousko

Společnost BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH byla založena v roce 1990 jako nezávislá rakouská organizace pro poskytování dalšího vzdělávání, odborné kvalifikace a kariérních služeb. Mezi její hlavní činnosti patří vývoj inovativních vzdělávacích programů pro mladé (+16) jednotlivce a dospělé, z nichž mnozí jsou znevýhodnění především migrační minulostí, v oblasti dalšího a odborného vzdělávání, poradenství a koučování a aktivizace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Vzdělávací programy jsou orientovány na klienta a vycházejí jak ze specifických potřeb trhu práce, tak z individuální situace, dovedností a kompetencí účastníků, jejich předchozích zkušeností a životních okolností.

On Projects Advising SL

Andalusie, Španělsko

Organizace On Projects vznikla v roce 2014 jako poradenská společnost specializující se na projektové řízení evropských grantů. Jejím hlavním zaměřením je poradenství podnikům, sdružením, veřejným orgánům a dalším subjektům při řízení, monitorování a šíření projektů financovaných z veřejných zdrojů. Zaměstnanci společnosti On Projects mají bohaté zkušenosti s řízením projektů v rámci mnoha evropských programů (včetně 6 . a 7. rámcového programu, programu Horizont 2020, programů Life, Progress, Kultura, Média a Kreativní Evropa, Mládež v akci a samozřejmě programů LLP a ERASMUS+) se zvláštním zaměřením na vzdělávání dospělých a odborné vzdělávání a přípravu ve venkovských oblastech, zemědělství/rozvoj venkova, kulturu a kulturní dědictví a oblasti sociální integrace.